Všeobecné obchodní podmínky 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen „smlouva o poradenství“), nebo smlouvy o členství (dále jen „smlouvy o členství“) (kupní smlouva, smlouva o poradenství dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“).

2. Provozovatelem internetového obchodu www.zitnikovamarketa.cz je společnost:

Markéta Žitníková, Hluboký 49, 363 01 Ostrov

IČO: 73678627

Provozovatel je dále označen také jako prodávající.

3. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele na adrese www.zitnikovamarketa.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, nebo žádost o poskytnutí poradenství, nebo objednávku členství v online programu. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. Podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.

5. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

6. Poskytovatel není plátcem DPH.

7. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) .

8. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.

9. Uhrazením kupní ceny, popř. členství, se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.

II. Prodej zboží / Poskytnutí poradenství
a) Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Vedle informací o zboží určeném k prodeji prodávající zpřístupňuje prostřednictvím internetového obchodu též nabídku poskytovaného poradenství. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále uvedené podmínky též pro poskytování poradenství.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho množství, (ii) způsobu úhrady kupní ceny zboží, a (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží (dále jen „objednávka“).

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

b) Dodání a úhrada kupní ceny zboží

1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) bezhotovostním převodem na účet.

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) Dodání a úhrada kupní ceny poradenství

1. Poradenství je poskytováno Markétou Žitníkovou (dále jen „poskytovatelka“) osobně nebo telefonicky s tím, že kupujícímu zavolá poskytovatelka. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě. Poskytovatelka je oprávněna poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá (dále jen „kouč“). O této skutečnosti je poskytovatelka povinna klienta informovat předem.

2. Poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.

3. Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný. Povinnosti týkající se mlčenlivosti je povinen splnit též kouč.

4. Veškeré povinnosti týkající se poskytovatelky je povinen splnit i kouč.

5. Provozovatel ani poskytovatelka, resp. kouč, nenese odpovědnost za výsledky v duševním či podnikatelském rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci v oblasti duševního rozvoje. Poskytnuté poradenství nenahrazuje zdravotní péči.

6. Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP.

d) Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím e-mailu prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

e) Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Členství v online programu
a) Uzavření smlouvy

1. Provozovatel zpřístupňuje informace o online programech určených k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízených online programů včetně uvedení cen za členství v online programech. Ceny členství v online programech jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny členství v online programech zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není dotčena možnost provozovatele uzavřít smlouvu o členství za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace online programů umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu o členství. Provozovatel vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

5. Provozovatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) občanský zákoník.

6. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou prováděny prostřednictvím internetového obchodu. Případné chyby v objednávce může zákazník opravit prostřednictvím elektronické zprávy zaslané provozovateli.

7. Smlouva o členství vzniká buď prvním zpřístupněním elektronické verze obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky ze strany zákazníka u provozovatele, nebo úhradou ceny členství na účet provozovatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

8. Zpřístupnění digitálního obsahu je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu.

9. Členství je dostupné v závislosti na online programu.

10. Objednávku členství lze učinit prostřednictvím internetového obchodu.

11. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak): (i) objednávané položky, (ii) způsob platby, (iii) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

12. Provozovatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo zálohovou fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o členství.

13. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené včetně ztráty práva na reklamaci.

b) Platba

1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od provozovatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových faktur a faktur na elektronickou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou.

2. Cenu členství dle smlouvy o členství může zákazník uhradit provozovateli následujícími způsoby: (i) bezhotovostním převodem na účet.

c) Ukončení smlouvy

1. Členství může být zrušeno dohodou smluvních stran.

2. Provozovatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: a) jestliže zákazník neuhradil ve stanovené lhůtě odměnu, b) jestliže byla kapacita online programu naplněna ještě před připsáním platby zákazníka na účet provozovatele a už není možné z kapacitních důvodů počet účastníků zvýšit. Přednost mají dříve platící zákazníci, popř. zákazníci, kteří uhradili celou odměnu. Dnem úhrady se rozumí připsání platby na účet provozovatele.

d) Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

2. Provozovatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4. Provozovatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku III. odst. e) těchto VOP.

e) Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník se zavazuje v souladu se smlouvou o členství uhradit cenu členství.

2. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s tímto článkem.

3. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4. Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v objednávce.

5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

6. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v duševním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na celkové práci zákazníka v oblasti duševního rozvoje. Provozovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat zákazníkem. Členství v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

7. Při účasti v online programu je zákazník povinen nenarušovat průběh.

f) Změna, náhrada online programu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu v online programu, nebo v jeho částech v situacích, které to neodkladně vyžadují. Všechny případné změny budou zákazníkovi oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným alternativně domluveným způsobem a bude poskytnut náhradní termín.

IV. Práva spotřebitele
1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny prostřednictvím internetového obchodu a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatelka může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatelky ze smlouvy o členství nebo smlouvy o poradenství uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

d) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy nebo smlouvy o členství uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako provozovatelem a mojí osobou na straně druhé jako zákazníkem.“

e) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.

V. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele
1. Zboží a v rámci členství v online programu zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP.

4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

5. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na www.zitnikovamarketa.cz

10. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto obchodní podmínky platí od 6.1.2023